VINOHRADNICTVÍ

Výroba vína vyžaduje řešení řady specifických požadavků vztahujících se jak  k pěstování vinné révy „VINOHRADNICTVÍ“, tak i k výrobě vína „SKLEPNÍ HOSPODÁŘSTVÍ“, jejichž zabezpečení je nezbytné pro dosažení požadované kvality, efektivity a průkaznosti. 

Vstupem České republiky do EU dochází v posledních letech ke zvýšení požadavků kladených na evidenci v tomto výrobním odvětví, což ve spojení se specifickými požadavky má za následek relativně vysoké nároky kladené na komplexní podnikové informační systémy.

VINOHRADNICTVÍ

Požadavky kladené na informační systém pro podporu pěstování vinné révy jsou z velké většiny shodné s požadavky kladené na systémy pro podporu zemědělské prvovýroby. Jedná se především o následující oblasti

  • sledování hospodářského roku
  • vnitropodnikové převody
  • nedokončená výroba v zemědělství
  • zemědělské kalkulace
  • výkazy

Sledování hospodářského roku

Účetní evidence je většinou vedena standardně na účetní období jeden rok. Evidence pro požadavky vykazování na výrobky ve vinohradnictví je minimálně v průběhu dvou roků, v okamžiku propojení se sklepním hospodářstvím může jít i o daleko delší dobu. Standardně začíná evidence nákladů na hrozny, na podzim, po ukončení vinobraní (orba, naorávání, hnojení) a končí vinobraním v následujícím roku.

Požadavek:

Vést evidenci účetní dle účetního období - kalendářní rok a sledování hospodářského roku odlišného od účetního kalendářního roku při zachování transparentnosti evidence.

Vnitropodnikové převody

Práce strojů-traktorů může být převáděna na jednotlivé výkony-odrůdy na základě podkladů evidovaných současně s podklady pro zadávání mezd. Tyto podklady mohou být shromažďovány pomocí GPS sledování a automaticky, tak generovány jako agrotechnické zásahy, systém je propojen s portálem farmáře. Každý stroj-traktor je chápán jako samostatný vnitropodnikový výkon s propojením na agrotechnické zásahy a kalkulaci jednotky vykázané práce.

Požadavek:

Možnost evidence a zadávání vnitropodnikových nákladů v rámci mzdové evidence nebo samostatně. Výpočet částek převodů s podporou automatického účtování generace účetního zápisu do účetního deníku. Podpora korekce-oprav v průběhu roku pro opravu zálohových částek na skutečné.

Nedokončená výroba

V rámci účtování nákladů vynaložených na pěstování vinné révy dochází k přeúčtování nákladů dle struktury odrůd, vinic + možnost rozpuštění přímých režií. V okamžiku sklizně-vinobraní dochází k „vrácení“ nákladů na jednotlivé plodiny.

Požadavek:

Výpočet částky – podkladu pro účtování nedokončené výroby, podpora účtování - automatická generace účetního zápisu, převod nákladů přes roční uzávěrku v podrobnosti jednotlivých odrůd, podpora „vrácení“ a kontrola po ukončení.

Zemědělské kalkulace

Podpora kalkulací na definované výkony – odrůdy, vinice s provázaností převodu vnitropodnikových nákladů a propojení naturálních okruhů – skladové hospodářství, mzdy, vnitropodnikové převody.

Kalkulace se provádí na více ukazatelů – náklady na hektar, vyrobené množství, prodané množství, náročnost lidské práce, atd. Podpora plánování a porovnání plán-skutečnost.

Požadavek:

Kalkulační výstupy dle zvyklostí segmentu zemědělství se zabezpečením základních požadavků na více hlavních výrobků, kalkulace na pomocné ukazatele.

Výkazy

V rámci celého IS možnost směrovat a shromažďovat informace pro automatizaci výkaznictví dle požadavků legislativy a možnost definovat nové požadavky na výstupy - Prohlášení o sklizni, Evidence postřiků, Evidence o použití hnojiv….

Požadavek:

Tiskové sestavy dle požadavků legislativy, možnost úpravy a definice vlastních sestav. Podpora elektronického předávání dat.

Systém HELIOS Orange, jednak splňuje výše uvedené požadavky, ale také umožňuje evidenci a sledování základních procesů v rámci hospodářského roku „kalendáře vinohradníka“:

  • zakládání vinic, výsadba, evidence nákladů, registrace vinic a viničních tratí, evidence dotací, mapa odrůd
  • plánování agrotechnických zásahů: kalendář prací, termíny, rezervace strojů, nákup postřiků, hnojiv
  • evidence agrotechnických zásahů: orba, stříhání, postřik, hnojení – kalkulace a rentabilita
  • sklizeň-vinobraní: prohlášení o sklizni
  • vyhodnocení sklizně: kalkulace

Související klienti

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992